Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.regresky.sk.

 

Článok I. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.regresky.sk je Vision TOP s.r.o., so sídlom Hraničná 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 457 619. Zodpovedná osoba a kontakt: Katarína Jarombeková, tel.: 0907 154 602, e-mail: katka@regresky.sk .
 2. Predávajúcim je Vision TOP s.r.o., so sídlom Hraničná 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 457 619.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.regresky.sk je Vision TOP s.r.o., so sídlom Hraničná 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 457 619.
 4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.regresky.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.regresky.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.regresky.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, whatsapp, viber, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Vision TOP s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.regresky.sk.
 9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.regresky.sk sú informačnými produktmi. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

 

Článok II. Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
 2. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

Článok III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

 

Článok IV. Platobné podmienky

 1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.regresky.sk  je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

 

Článok V. Dodacie podmienky

 1. Pri kúpe ebooku bude digitálny obsah vo formáte pdf alebo obdobnom dodaný kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny na jeho e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu po uhradení ceny bude kupujúcemu vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje k používateľskému účtu kupujúceho (podmienky používania sú uvedené v čl. VII týchto VOP). V prípade, že je pre všetky prihlásené kurz otváraný v rovnaký deň, obdrží kupujúci po zaplatení prístupové údaje vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov bude digitálny obsah (on-line kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak je to vzhľadom na nadväznosť obsahu efektívne, budú jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedeného na „nástenke“ členské sekcie on-line kurzu.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
 3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu katka@regresky.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese katka@regresky.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.
 5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby kupujúci mal k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

 

Článok VI. Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VII. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv

 1. Digitálny obsah je zasielaný iba Kupujúcemu, na jeho elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby kupujúci mal k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte .doc a pdf. K prehraniu obsahu v on-line kurzu v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do používateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah je možné prehrať s pomocou internetového prehliadača podporujúci audio prehrávanie. Softvér musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby kupujúci bol pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby hardvér kupujúceho umožňoval zvukový výstup. Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Produkty sú vytvorené s využitím vedomostí a skúseností a rokov praxe predávajúceho. Ide o návody a odporúčania a záleží len na kupujúcom, ako ich v praxi použije a akú starostlivosť a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto predávajúci nemôže zodpovedať za to, akých konkrétnych výsledkov na základe produktov kupujúci sám dosiahne. Produkty nenahrádzajú osobnú konzultáciu. Produkty tejto stránky predstavujú nezáväzný informačný zdroj a nenahrádzajú lekársku či inú odbornú starostlivosť. Predávajúci nezodpovedá za žiadne komplikácie vzniknuté používaním týchto produktov a odporúča v prípade zdravotných ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc s cieľom poskytnutia odbornej diagnostickej a liečebnej starostlivosti. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu predávajúceho ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitia ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.
 3. Užívateľský účet. Po zakúpení on-line kurzu obdrží kupujúci po úhrade ceny prístupové údaje k prihláseniu do jeho používateľského účtu, tak ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Kupujúci sa tiež zaväzuje udržiavať údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia povinností kupujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP je predávajúci oprávnený užívateľský účet kupujúceho zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia povinností kupujúceho ochrany autorských práv.

 

Článok VIII. Garancia

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za platené produkty umiestnené na www.regresky.sk ručí autorka zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
 3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu katka@regresky.sk  spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

 

Článok IX. Reklamačný poriadok

 1. Reklamácie sú vybavované elektronicky na katka@regresky.sk, telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na telefónnom čísle +421 907 154 602, alebo poštou na adrese Hraničná 30, 821 05 Bratislava.
 2. Alternatívne riešenie sporov:

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na katka@regresky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b)Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok X. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

 

Článok XI. Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.regresky.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

Článok XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2020.

V Bratislave, 1. Júla 2020

Katarína Jarombeková

 

Scroll to top