Open post
SRT

Čo je SRT?

Spiritual Response Therapy alebo SRT

je starostlivý (dôkladný) proces preskúmania podvedomej mysle a duševných záznamov k odhaleniu a uvoľneniu skrytých blokov na zdraví, šťastí a duchovnom raste. Terapeut za pomoci napojenia sa na svoje a klientovo Vyššie Ja vyhľadáva v záznamoch duše človeka negatívne programy a odstraňuje ich. Využíva pri tom kyvadlo a sústavu tabuliek. Negatívny program možno chápať ako nepríjemnú skúsenosť, emóciu, traumatický zážitok, ktorý sa v určitej chvíli aktivuje a škodí nám. SRT adresuje presne príčinu ochorenia a potiaží v živote, odstraňuje ich a telo pocíti úľavu aj na fyzickej úrovni.

Open post
regresia - koľko terapií

Koľko terapií musím absolvovať?

Je to veľmi individuálne. Pochopenie a vyčistenie ešte neznamená, že zvyk nie je železná košeľa. Už len púhy návrat do podobných situácií, či prostredia v človeku prirodzene vyvoláva tendenciu vracať sa do zažitých postupov, do starých koľají.

Práca na sebe sa nedá preskočiť, často trvá mesiace či roky, kým sa ľudia do svojich problémov dostali. Je iluzórne čakať, že cestu k uzdraveniu absolvujú jedným sedením. Čo ale neznamená, že výsledky nemôžu byť markantné – cieľavedomý a otvorený človek môže po jedinej terapii nastúpiť na tú svoju správnu cestu, na ktorej viac pomoc terapeuta už nebude potrebovať.

Open post
SRT 1

Čo je možné pomocou SRT riešiť?

Podobne, ako pri regresnej terapii, neexistuje problém, ktorý by sa nemohol pomocou SRT riešiť. Obe metódy skúmajú to isté, akurát každá iným spôsobom. Každý jeden „problém“, ktorý máme, či už je zdravotný, vzťahový alebo akýkoľvek iný, má niekde svoje korene - príčiny.

SRT je práca s Duchom a na úrovni duše. Pri SRT klient ani nemusí vedieť, o aký koreň či príčinu išlo (aj keď to často odhalíme), podstatné je, že negatívny program či blok je nahradený pozitívnym, alebo odblokovaný.  Tým prichádza k uvoľneniu v prítomnosti, na fyzickej úrovni, emocionálne, ale aj na úrovni duše. To je aj dôvod, prečo je možné SRT vykonávať na diaľku, bez fyzickej prítomnosti klienta.

Niekoľko príkladov, čo je možné pomocou SRT riešiť:

 • disharmonické energie, ktoré pochádzajú z traumatizujúcich zážitkov (traumy z detstva, ale i z minulých existencií), rôzne nedoriešené emócie
 • nevysvetliteľný strach, fóbie, stavy úzkosti
 • nespavosť
 • problémy s učením, stresom voči škole či konkrétnemu predmetu
 • nízke sebavedomie
 • depresia
 • nedostatok energie
 • medziľudské vzťahy – rodinné, partnerské, pracovné
 • trápenia súvisiace s rozchodom, odlúčením, stratou zamestnania
 • problémy s prosperitou, chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
 • negatívne programy vo vedomí, podvedomí, duši i tele
 • prekliatia, prísahy, sľuby i z minulých životov
 • duchovné parazity, diskarnáty a ďalšie entity
 • vyčistenie predmetov, domov, bytov, rastlín a zvierat od negatívnych energií
 • odblokovať programy, ktoré bránia liečeniu na fyzickej úrovni
 • oslobodenie duše
Open post
SRT 3

Aký priebeh má terapia SRT?

SRT je metóda, pri ktorej identifikujeme a čistíme rôzne programy a negatívne vzorce v podvedomí. Kladieme jednoduché otázky a prostredníctvom kyvadla zachycujeme tzv. ideomotorickú reakciu prstov alebo ruky človeka na kladené otázky. Keďže jeho reakcie, prenášané na kyvadlo, sú podvedomé, dostávame sa k hlboko zakoreneným presvedčeniam, odpovediam a programom. Následne tie, ktoré majú negatívny vplyv na jeho život či prežívanie, vieme pomocou komunikácie s jeho Vyšším Ja odstrániť a nahradiť pozitívnymi. Práve preto, že SRT funguje takto, je možné ho vykonávať na diaľku.

Open post
SRT 4

Ako klient prežíva terapiu SRT?

Pocity klientov pri SRT terapii sú veľmi individuálne, niekto cíti úľavu už počas vykonávania terapie, iný má pocit, že sa jeho problém už rieši. Niektorých ľudí po terapii rozbolí hlava, najmä keď si v správe z čistenia, ktorú následne obdržia, prečítajú odpovede, s ktorými vnútorne zápasia alebo majú strachy. Terapeut je len mediátor. Reálne pracuje terapeutovo Vyššie Ja s klientovým Vyšším Ja a neurobia nič, o čo ich nepožiada alebo čo by mohlo klientovi ublížiť. Vo všeobecnosti platí, že každé jedno čistenie prináša porozumenie problému či aspoň úľavu, často až na fyzickej úrovni.

Open post
Vyššie ja

Čo je to Vyššie Ja?

Vyššie Ja (VJA) predstavuje súbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia, ktoré stoja vo vzťahu k človeku ako vnútorný duchovný sprievodca, poradca a učiteľ. Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných i budúcich životoch.  V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý inkarnovaný človek. Neustále nás testujú, ako ďaleko sme v našom chápaní seba samých a nakoľko sami aktívne vytvárame negatívne energie, ktoré sa zvonka prezentujú ako strach, hnev, rozčúlenie, nenávisť, závisť, odsudzovanie a podobne.

Každý človek má svoje Vyššie Ja. Počet bytostí vo VJA nie je pevne stanovený. VJA sa nám snaží pomáhať. Tichým, vnútorným hlasom intuície sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však VJA pomáha človeku, iba ak o to požiada. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii. VJA nikdy nepotláča slobodnú vôľu klientovej duše. Navyše nato, aby človek Vyššiemu Ja rozumel – požiadal o pomoc, musí byť na to pripravený. To práve vyjadruje vôľou – áno, chcem.

Scroll to top